د ساحانا ایدن د بشری مدیریت اپارتمان

سیستم ته داخلیدل

راجستر شوی استعمالونکی کولای شی داخلیدل چی سیستم ته لاسرسی پیدا کړی

راجستر

که تاسی غواړی چی مرسته وکړی، نو هیله ده دننه کیدل اوس

د نورو معلوماتو لپاره د ساحانا ایدن په سیسم کی، وګوری د ساحانا ایدن ویب سایت
د ژوند د مرستی لپاره د ساحانا د جامعی په استعمالولو د دی درخواست، ځی د ساحانا د خبرو جامعه

ډکول...